Headlines
beeldmerk eigendom Vliegend Blaadje

Uitslag: 575 voorkeursstemmen

Richard de Graaf nr. 18 / 9: Kies voor toekomst stem 18 maart PvdA

Niet gekozen, PvdA Den Helder verliest 2 zetels

‘Heldere politiek’ volgens Richard de Graaf

beeldmerk eigendom Vliegend Blaadje

Uitslag: 575 voorkeursstemmen

Posted in: Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

header-logo-1 logo

 

 

 

HEERHUGOWAARD / HAARLEM – Inmiddels is de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt: als PvdA-kandidaat had Richard de Graaf op 18 maart 2015 in totaal 575 voorkeursstemmen. 150 voor Provinciale Staten Noord-Holland en 425 voor waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). De Partij van de Arbeid bleef in het waterschap HHNK gelijk met 3 zetels. In de provincie Noord-Holland daalde het aantal PvdA-statenleden van 11 naar 7 zetels. De Graaf: ,,Ik feliciteer alle partijen met hun mooie uitslag en mijn plaatsgenoten Aukelien Jellema, Willem van der Paard en Fijko van der Laan in het bijzonder. Hopelijk komt de Partij van de Arbeid bij de volgende verkiezingen sterker terug.”

hoofdredactie @ maart 23, 2015

Richard de Graaf nr. 18 / 9: Kies voor toekomst stem 18 maart PvdA

Posted in: Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

10985493_1037105399650758_6004650226242978824_oDe afgelopen jaren waren voor velen niet makkelijk. Maar ons land vindt langzaam de weg naar boven. De economie groeit weer, steeds meer werkzoekenden vinden een baan, huizen worden weer verkocht.

Op die weg moeten we verder. Maar dat gaat niet vanzelf. SP en PVV zijn uit op een val van het Kabinet. D66 en CDA willen extra bezuinigen op zorg en sociale zekerheid. En een meerderheid van rechtse partijen tekent zich af.

Uw stem is dus nodig. Kies woensdag voor de weg van herstel. Met een sterke PvdA blijven we werken aan een land waar iedereen een goed leven kan leiden. Waar meer mensen de zekerheid van goed werk hebben, met een vast contract en een fatsoenlijk salaris. Een land waar we niemand uitsluiten en iedereen erbij hoort.

Uw stem telt woensdag. Gebruik ‘m!

Geen nieuwe onzekerheid. Door met herstel.

Stem 18 maart PvdA. Richard de Graaf nr. 18 / 9

hoofdredactie @ maart 16, 2015

Niet gekozen, PvdA Den Helder verliest 2 zetels

Posted in: Uncategorized | Comments (0)

Niet gekozen, PvdA Den Helder verliest 2 zetels. Natuurlijk mijn gelukwensen voor alle partijen die een goede uitslag hebben en Trees van der Paard en Peter de Vrij, onze 2 gekozen PvdA- kandidaten. Ik bedank de tientallen mensen die op mij gestemd hebben van harte voor hun steun en natuurlijk blijf ik enthousiast lid van de Partij van de Arbeid.

bron: Helderse Courant 22 maart 2014

bron: Helderse Courant 22 maart 2014

hoofdredactie @ maart 21, 2014

‘Heldere politiek’ volgens Richard de Graaf

Posted in: Uncategorized | Comments (0)

Geboren in Den Helder. In 2007 vier jaar provinciaal statenlid en woordvoerder verkeer, woningbouw, bestuur, landbouw en natuur. Lid landelijke PvdA-defensiewerkgroep. Ik heb een agrarisch bedrijf met seizoenscamping en ben deeltijdbestuurder bij een duurzame beleggersvereniging en een verzekeraar.

 

In de 10 jaar dat ik politiek actief ben heb ik geleerd dat ik graag oplossingen aandraag die werken in de praktijk. Voor een havengemeente op grotere afstand van de randstad als Den Helder is het belangrijk dat de bereikbaarheid, het woonklimaat en de groene omgeving voldoende aandacht krijgen. Om toerisme te stimuleren moeten we meer doen aan behoud van monumenten door onderhoud betaalbaar te maken en goede huurders te belonen.

 

Mijn doel is dat de inwoners van Den Helder grotere verbondenheid voelen met de Helderse politiek en zich hier beter in herkennen. Ik hoop op herkenbare aansprekende wethouders en volksvertegenwoordigers in ons gemeentebestuur, afkomstig uit onze eigen stad. Samen met het PvdA-verkiezingsprogramma betekent dat vooruitgang voor Den Helder.

hoofdredactie @ maart 14, 2014

PvdA: ‘Positieve politiek, banen en zorg voor jong en oud’

Posted in: Uncategorized | Comments (0)

 

De Graaf: ,,de komende vier jaar wil ik mij als kandidaat raadslid richten op 3 belangrijke speerpunten:”

   1. POSITIEF GEZOND POLITIEK KLIMAAT IN DEN HELDER

   2. GOEDE ZORG VOOR JONG EN OUD

   3. VOLDOENDE WERK

Politiek in Den Helder is al jarenlang zuur en op de persoon gericht. De gemeenteraad is nu verdeeld in vele splinterfracties en de kloof tussen partijen is groot. PvdA moet zich als eerste inzetten om het contact tussen de burger en het gemeentebestuur te verbeteren. Onze PvdA-volksvertegenwoordigers kunnen het voorbeeld geven hoe op een positieve, fatsoenlijke manier in het gemeentebestuur met elkaar om te gaan. De Partij van de Arbeid is een open politieke partij die durft openbare bijeenkomsten te organiseren rond onderwerpen, de pers te woord staat, laagdrempelig spreekuur houdt en niet haar luiken sluit voor maatschappelijke discussie. Dit vormt het kloppend hart van het sociaaldemocratische gedachtengoed. Laat de PvdA Den Helder hierin ook voortrekker zijn.

Behoud van banen en economische groei zijn van levensbelang voor Den Helder. Als we ons niet inspannen zodat genoeg jonge mensen werk vinden in de Kop van Noord-Holland loopt onze gemeente leeg terwijl de bevolking vergrijst. Den Helder moet 100% inzetten op goede bereikbaarheid, toerisme, natuur en landschap, havenindustrie en techniekbanen en hoogstaand onderwijs. In Engeland volgen jonge kinderen in sommige plaatsen op de lagere school proeflessen in techniek. Ze leren computers programmeren, electronica bouwen, wiskunde of Duits en Frans. Middelbaar scholieren leren naast hun vakken wegwijs in het huishouden, verzekeringen afsluiten en waar ze terecht kunnen bij maatschappelijke problemen. Dit zijn goede initiatieven, omdat ze volwassenen van morgen voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Het is jammer hoe Den Helder soms achterblijft terwijl burgemeesters en wethouders van bijvoorbeeld Alkmaar, Hollands Kroon en Texel krachtig inzetten op behoud van toerisme, werk en lokale voorzieningen. Onze Doggershoek-jeugdgevangenis staat leeg, de kantonrechtbank dreigt te vertrekken, het Geminiziekenhuis krimpt en bij de Marine verdwijnen de komende jaren vele honderden arbeidsplaatsen. Hier moeten we als PvdA-afdeling meer tegen doen. Als Helderse kandidaat ben ik groot voorstander van samenwerking in de haven tussen overheid en bedrijfsleven te verbeteren. Ik ga mij inzetten om initiatieven die zorgen voor meer werkgelegenheid te bundelen, werkzoekenden te laten scholen en inschakelen in een coöperatief gemeentelijk werkbedrijf en leegstand aan te pakken door verhuur van panden en bedrijventerreinen te stimuleren door middel van een leegstandsverordening en gerichte starterskredieten.

Gemeenten zijn straks zelf verantwoordelijkheid voor zowel jeugdzorg, thuiszorg en voorzieningen voor langdurig zieken (de AWBZ). Hulpbehoevenden, ouders en kinderen met gezinsproblemen mogen hiervan niet de dupe worden. Als de Partij van de Arbeid nadenkt over een participatiesamenleving dan betekent dat niet minder, maar juist betere voorzieningen. Saamhorigheid is heel wat anders dan ‘zoek het zelf maar uit, de overheid trekt zich terug’.

Iedere moeder alleen met kinderen die ooit ziek thuis heeft gelegen weet dat het onrealistisch is te verwachten dat iemands zoontje van 10 wekelijks een volle kar boodschappen haalt in de supermarkt en vervolgens zelf veilig naar huis en de sportclub fietst. Of een dochter van 13 maandenlang het eten kookt en tegelijkertijd het huishouden en haar huiswerk doet. Vaak springen familie en buren al bij wanneer dat nodig is, maar voor iemand met langdurige gezondheidsproblemen kan dit nooit goede thuishulp vervangen in de praktijk.

hoofdredactie @ oktober 12, 2013

2012: Plan duurzame groei bedrijvigheid Den Helder

Posted in: Uncategorized | Comments (0)

Verschillende bedrijventerreinen die in aanmerking komen voor een opknapbeurt, het regionaal havengebonden bedrijventerrein Kooyhaven wordt kleiner of overbodig,  de huidige locatie van het Geminiziekenhuis moet worden hergebruikt

 

R. DE GRAAF (PVDA) Mei 2012 – Door verstandig om te gaan met ruimte en in te zetten op het opknappen van bestaande bedrijventerreinen kan Den Helder de komende jaren inzetten op duurzame groei van werkgelegenheid. Plus: met de aanleg van 2 of 3 grote pieren langs de kust is het mogelijk om de zandafzetting bij Petten en Den Helder te sturen en kunnen dure, jaarlijkse zandsuppleties in de toekomst achterwege blijven. Dit biedt tevens een geweldige impuls voor toerisme, natuur en recreatie.

Al sinds 2008 adviseert de SER (Sociaal Economische Raad): ‘gebruik ruimte die reeds beschikbaar is of door herstructurering beschikbaar gemaakt kan worden en maak optimaal gebruik van de mogelijkheden om door meervoudig ruimtegebruik de ruimteproductiviteit te verhogen.’ (de SER-ladder was een van de speerpunten van voormalig PvdA-minister Cramer). Toegepast op Den Helder betekent dit dat er zelfs 10 plekken zijn waar daadwerkelijk ingezet zou kunnen worden op het opknappen van bedrijventerreinen: Oostoever, Westoever, Het Nieuwe Werk, de Marinehaven, Koopmanweg, drs. Bijlweg, westkant Ravelijnweg, Kooypunt en Willemsoord (nautische bedrijvigheid).

Op al deze locaties is sprake van leegstand en inefficiënt ruimtegebruik (b.v. laagbouw). Tegelijkertijd biedt dit geweldige kansen om deze terreinen op te knappen en te voorzien van duurzame stroom. De Provincie Noord-Holland geeft hier subsidie voor. Door het oprichten van een grondbank en uitgifte in erfpacht of door middel van lease-koop houdt de gemeente de regie. Maar helaas gooit de gemeente zelf roet in het eten door al jarenlang gebrekkig om te gaan met ruimtelijke ordening. Kantoren, winkels en woningbouw horen absoluut thuis in de binnenstad. Leegstand op bedrijventerreinen kan daadwerkelijk worden opgelost door actief op te treden. Krimp als kans betekent ook: kiezen voor binnenstedelijk bouwen (zowel voor woningbouw als op bestaande bedrijventerreinen). Duurzame groei en werkgelegenheid volgen dan vanzelf.

Bovenstaande afbeelding is slechts een verbeelding: de daadwerkelijke plaats en lengte van de dammen moet nader hydrologisch worden onderzocht

 1. Haven ‘Het Nieuwe werk’ en het Ankerpark

Hier bevinden zich de helderse offshore-industrie en de visserij. Dit moet dit ook zo blijven: de bestaande haven mag niet op slot. Gebruik van schaarse kaderuimte voor een defensiekazerne terwijl het Lt. Kol. Maaskamp en Doggershoek leeg komen te staan is onwenselijk. Geef hierbij voorrang aan bedrijven die vervoer over water stimuleren.

 1. Westoever

Door de aanleg van de wijk De Boatex kwam hier de haven ‘op slot’ te staan. Verschillende bedrijven moesten hierdoor het veld ruimen. Veel voordeel is te behalen door toepassing van walstroom. Neem Westoever mee in het onderzoek naar de toepassing van geluidscontouren en onderzoek of hier ook toepassing van de ‘zeehavennorm’ mogelijk is.

 1. Oostoever

Door het tijdelijk baggerdepot V.O.F. t Oost wordt de ruimte op Oostoever niet efficient gebruikt. Het wordt tijd voor verplaatsing, betere verwerking en sanering van het baggeropslag zodat de havengebonden industrie zich hier kan uitbreiden. Naar verwachting komt het terrein van de NAM-aardgasinstallatie binnen 20 jaar vrij. Zowel noordelijk als zuidelijk van Oostoever ontstaat ruimte voor uitbreiding en natuurcompensatie.

 1. Voormalige Rijkswerf Willemsoord

Door de woningbouwplannen op de voormalige werf Willemsoord bestaat het risico dat de haven ‘Het Nieuwe werk’ en het Ankerpark in de problemen komen. Maar ook voor historische scheepsbouw is dan geen plaats meer op rijksmonument Willemsoord.Woningbouw mag hier nooit in de weg staan van nautische bedrijvigheid waaronder historische scheepsbouw en onderhoud.

 1. De Marinehaven

Binnen het terrein van de Koninklijke Marine is nog genoeg plaats voor uitbreiding, zeker als er nu ook eens in de hoogte wordt gebouwd. Een kazerne hoort eerder thuis op beschikbaar terrein van Defensie en Justitie elders dan op de beoogde locatie waar Multimetaal vroeger zat. Iedereen is blij met de werkgelegenheid die de Marine naar Den Helder brengt maar gemeente en provincie moeten ook meer dan nu het geval is samen met de Marine werk maken van efficiënt ruimtegebruik. De Marinejachtclub kan goed verhuizen naar Willemsoord. Kantoor- en opleidingsfuncties zoals bijvoorbeeld van IMARES die staan gepland op Fort Harssens moeten strict worden gescheiden van daadwerkelijk kadegebonden activiteiten, zodat kaderuimte beschikbaar komt voor havengebonden industrie.

 1. Regionaal havengebonden bedrijventerrein Kooyhaven

Omdat de gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland onvoldoende inzetten op efficiënt ruimtegebruik van de bestaande haventerreinen hebben zij hun ogen laten vallen op het grondgebied van buurgemeente Anna Paulowna (Hollands Kroon). De miljoenen euro’s voor het aanleggen van een nieuw haventerrein bij Anna Paulowna kunnen beter worden gestoken in het investeren in het intensiveren van het ruimtegebruik rond de bestaande haven. De Graaf (PvdA) pleit dan ook voor het opknappen van Het Nieuwe werk, uitbreiding op Oostoever en concentratie van de marineactiviteiten op het terrein van de Marine. Ruimte voor een nieuwe kazerne is er ook in de Doggershoek als deze zou worden gesloten of op het Lt. Kol. Maaskamp. Hiermee wordt een Kooyhaven mogelijk een stuk kleiner of grotendeels overbodig. Het regionaal havengebonden bedrijventerrein Kooyhaven- de naam zegt het al – moet alleen plaats bieden aan kadegebonden bedrijvigheid.

7.  Geminiziekenhuis

Als het financieren van nieuwbouw van het ziekenhuis te duur of onmogelijk blijkt wordt het onvermijdelijk om de huidige locatie in stand te houden. Een goede en goedkope oplossing is het afstoten van de oudste vleugel in combinatie met een nieuwe aanbouw. Als het ziekenhuis verhuist moet eerst een goede herbestemming worden gevonden voor het vrijkomende gebouw.

8.  Strekdammen voor de kust

Zandsuppleties en dijkversterkingen om Noord-Holland te beschermen tegen het water kosten honderden miljoenen euro’s. Om deze werken uit te voeren zijn we ook in de toekomst afhankelijk van fossiele brandstof. Door de aanleg van pieren of strekdammen bevordert de zandafzetting en ontstaat ruimte voor recreatie en natuur.

- Toelichting havenindustrie De Graaf (PvdA) Den Helder (29 mei 2012) -

hoofdredactie @ mei 31, 2012

Noordhollands Dagblad mei 2012: De Graaf kandidaat landelijke verkiezingen voor Den Helder

Posted in: Uncategorized | Comments (0)

hoofdredactie @ mei 15, 2012